För investerare

Graphs
Lär känna bolaget

Exalt är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar

Idag erbjuds projektering och installation av data, service och infrastruktur, analyser, och övriga konsulttjänster.

Utöver erbjuds teknisk support och rådgivning. Verksamheten styrs utifrån koncernens dotterbolag, där kunderna återfinns bland olika bolag, operatörer, myndigheter samt institut. Bolaget gick tidigare under namnet Xtranet Gruppen och har sitt huvudkontor i Sundbyberg.

Läs mer på Spotlight launch
Calendar

Finansiell kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké Q4 2020

2021-05-27 Delårsrapport Q1 2021

2021-05-27 Årsstämma 2021

Bolagsstyrning

Hur styr vi bolaget?

Exalt AB (publ) tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler som följer av bolagets notering på Spotlight Stock Market. Exalt AB (publ) tillämpar för närvarande inte den svenska koden för bolagsstyrning.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är det beslutande organ där aktieägare kan delta. På bolagsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ärenden som bl.a. utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse och beslut om styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Kallelsen offentliggörs senast två veckor innan extra bolagsstämma och senast fyra veckor innan årsstämma. Kallelse, informationsmaterial och protokoll finns att tillgå här på hemsidan.

Bolagsordningen

Exalt AB (publ) har en fastslagen bolagsordning som följs utöver övriga regler.

Valberedningen

Valberedningen som väljs vid årsstämman har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende val av ledamöter och arvode till styrelsen.

Styrelsens arbete

Bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens arbetsordning innehåller regler och riktlinjer för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, och instruktioner avseende ekonomisk rapportering. Styrelsen har valt att fördela vissa specifika arbetsuppgifter och bevakningsområden. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna hanteras av styrelsen i sin helhet. Bolagets revisorer lämnar årligen minst en rapport över granskningen till styrelsen. Härvid behandlas bland annat iakttagelser avseende intern kontroll och granskning. Bolagets affärsledning utgörs av dess vd. Affärsledningen ansvarar för förankring och genomförande av beslut samt operativ samordning.

Revisor

Revisor utses av årsstämman. Denne har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Bolagets stämmovalda revisor är för närvarande auktoriserade Joakim Söderin, Grant Thornton.

Styrelse

Det här är styrelsen på Exalt

Karin Sten

Karin Sten

Styrelseordförande

Född 1956. Karin har mer än 30 års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling i entreprenörsdrivna tillväxtbolag med roller som ägare, styrelseordförande, VD och försäljningschef, främst inom IT-branschen.

Född 1956. Karin har mer än 30 års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling i entreprenörsdrivna tillväxtbolag med roller som ägare, styrelseordförande, VD och försäljningschef, främst inom IT-branschen.

Åsa Holmström

Åsa Holmström

Styrelseledamot

Född 1965. Åsa har arbetat över 25 år i IT-branschen och har stor erfarenhet från ledande befattningar med fokus på företagsutveckling samt sälj och marknadsföring.

Född 1965. Åsa har arbetat över 25 år i IT-branschen och har stor erfarenhet från ledande befattningar med fokus på företagsutveckling samt sälj och marknadsföring.

Fredrik Armandt

Fredrik Armandt

Styrelseledamot

Född 1967. Fredrik har varit verksam i IT-branschen i över 30 år, bl.a. som entreprenör och företagsledare inom datakommunikation och IT-säkerhet. Han grundade Netsecure år 2000 och etablerade Exclusive Networks nordiska verksamhet 2009.

Född 1967. Fredrik har varit verksam i IT-branschen i över 30 år, bl.a. som entreprenör och företagsledare inom datakommunikation och IT-säkerhet. Han grundade Netsecure år 2000 och etablerade Exclusive Networks nordiska verksamhet 2009.

Peter Nesz

Peter Nesz

Styrelseledamot

Född 1973. Peter har över 25 års branscherfarenhet och har bl.a. arbetat med utveckling av bredbandsprodukter på Ericsson.

Född 1973. Peter har över 25 års branscherfarenhet och har bl.a. arbetat med utveckling av bredbandsprodukter på Ericsson.